Pravila i uslovi korišćenja SUS


Prvo pročitajte Šta je SUS?

Da biste koristili Sistem za upravljanje sadržajem, u daljem tekstu SUS, potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa ovim Pravilima i uslovima:


Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

  1. STANISLAVA MILAČIĆ PR, AGENCIJA ZA INTERNET PODRŠKU INTERNET PARTNER BEOGRAD i vlasnika SUS, sa sedištem u Borivoja Stevanovića 3, 11000 Beograd, Srbija, registrovane kod Agencije za privredne registre Srbije pod matičnim brojem 61677445 (u daljem tekstu Internet Partner) i
  2. Svakog pojedinačnog korisnika SUS (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Pravila i uslovi korišćenja SUS

Korišćenjem naših Usluga prihvatate ove uslove. Pažljivo ih pročitajte.

Korišćenje Usluga
Morate da poštujete sve smernice koje su vam dostupne u okviru Usluga.

Nemojte da zloupotrebljavate naše Usluge. Na primer, nemojte da ometate Usluge ili da pokušavate da im pristupite koristeći metod koji se razlikuje od interfejsa i uputstava koje mi pružamo. Usluge možete da koristite samo na način koji je dozvoljen zakonom, uključujući važeće zakone i propise koji se odnose na kontrolu izvoza i ponovnog izvoza. Možemo da obustavimo ili prekinemo da vam pružamo Usluge ukoliko se ne pridržavate naših uslova ili smernica, ili ukoliko istražujemo slučaj mogućeg nedozvoljenog ponašanja.

Korišćenjem Usluga ne dobijate vlasništvo nad bilo kojim pravima intelektualne svojine koja se odnose na SUS.

Možemo da vam šaljemo najave za Usluge, administrativne poruke i druge informacije u vezi sa korišćenjem Usluga. Možete da izaberete da ne primate neke od ovih komunikacija.


Zaštita privatnosti i autorskih prava
Internet partner politika privatnosti objašnjava kako postupamo sa ličnim podacima i štitimo privatnost kada koristite naše Usluge. Korišćenjem Usluga prihvatate da Internet partner može da koristi takve podatke u skladu sa našim politikama privatnosti.

Reagujemo na obaveštenja o navodnim povredama autorskih prava i ukidamo naloge višestrukih prekršilaca u skladu sa postupkom navedenim u Zakonu o zaštiti autorskih prava Republike Srbije.

O SUS u našim Uslugama
Internet partner vam daje ličnu, svetsku, besplatnu, neprenosivu i neeksluzivnu licencu za korišćenje SUS koji vam Internet partner obezbeđuje kao deo Usluga. Jedina svrha ove licence jeste da vam omogući da koristite prednosti Usluga koje Internet partner pruža i da uživate u njima na način dozvoljen ovim uslovima. Ne smete da kopirate, menjate, distribuirate, prodajete ili dajete u zakup nijedan deo naših Usluga ili obuhvaćenog softvera, niti da vršite reverzni inženjering ili pokušavate da izdvojite izvorni kôd takvog softvera, osim ukoliko zakoni zabranjuju ovakva ograničenja ili kada imate našu pismenu dozvolu.

Izmena i ukidanje Usluga
Neprestano menjamo i poboljšavamo Usluge. Možemo da dodamo ili uklonimo funkcionalnosti ili funkcije, a isto tako možemo potpuno da obustavimo ili prekinemo neku Uslugu.

Usluge možete da prestanete da koristite u bilo kom trenutku, iako će nam biti žao ukoliko do toga dođe. Internet partner u svakom trenutku može i da prestane da vam pruža Usluge ili da doda ili odredi nova ograničenja za Usluge.

Smatramo da vaši podaci pripadaju vama i očuvanje pristupa ovim podacima nam je važno. Ukoliko prekidamo pružanje neke usluge, blagovremeno ćemo upozoriti korisnike ukoliko je to moguće i pružiti im mogućnost da preuzmu informacije sa te Usluge.

Naše garancije i odricanja odgovornosti
Usluge pružamo koristeći komercijalno razuman nivo stručnosti i pažnje i nadamo se da ćete uživati u njihovom korišćenju. Ali postoje određene stvari u vezi sa Uslugama koje ne možemo da garantujemo.

Osim onoga što je u ovim uslovima ili dodatnim uslovima izričito navedeno, ni Internet partner ni njegovi dobavljači niti distributeri ne daju nikakve posebne garancije u vezi sa Uslugama. Primera radi, ni na koji način se ne obavezujemo po pitanju sadržaja u okviru Usluga, određenih funkcija Usluga, njihove pouzdanosti, dostupnosti ili mogućnosti da zadovolje vaše potrebe. Usluge pružamo „takve kakve jesu“. U meri dopuštenoj zakonom, isključujemo sve garancije.

SUS isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:
• U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, SUS nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na SUS.
• U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, SUS nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
• U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, SUS nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Odgovornost za Usluge
Kada je to zakonom dozvoljeno, Internet partner i Internet partner-ovi dobavljači i distributeri neće biti odgovorni za izgubljenu dobit, prihod ili podatake, finansijske gubitke ili posredne, posebne, posledične, egzemplarne ili kaznene štete.

U meri dopuštenoj zakonom, ukupna odgovornost Internet partner-a za svaku tužbu po osnovu ovih uslova, uključujući sve podrazumevane garancije, ograničena je na iznos koji ste nam platili za korišćenje Usluga (ili, po našem izboru, na ponovno pružanje Usluga).

U svakom slučaju, Internet partner neće biti odgovorni ni za jedan gubitak ili štetu koja nije mogla razumno da se predvidi.

Korišćenje Usluga u poslovne svrhe
Ako koristite naše Usluge u ime privrednog subjekta, taj subjekt prihvata ove uslove. Štitiće i obeštetiti Internet partner, službenike i zaposlene u slučaju bilo kakvih zahteva, tužbi ili radnji koje su rezultat vašeg korišćenja Usluga ili kršenja ovih uslova, ili su u bilo kakvoj vezi sa tim, uključujući i bilo kakvu odgovornost ili troškove koji nastanu kao posledica zahteva, gubitaka, šteta, tužbi, presuda, troškova parnica i advokatskih honorara.

O ovim uslovima
Možemo da izmenimo ove uslove ili dodatne uslove koji važe za neku Uslugu da bismo, na primer, primenili promene iz zakona ili promene u Uslugama. Trebalo bi da ih redovno proveravate. Postavićemo obaveštenje o izmenama ovih uslova na ovoj stranici. Obaveštenje o izmenama dodatnih uslova postavićemo u Usluzi na koju se odnose. Promene se neće retroaktivno primenjivati i stupiće na snagu najranije četrnaest dana nakon postavljanja. Međutim, promene koje se odnose na nove funkcije za neku Uslugu ili promene unete iz pravnih razloga odmah će stupiti na snagu. Ako ne prihvatate izmenjene uslove za neku Uslugu, trebalo bi da prekinete sa korišćenjem te Usluge.

Ukoliko ovi i dodatni uslovi budu u sukobu, prednost imaju dodatni uslovi.

Ovi uslovi kontrolišu odnos između Internet partner-a i vas. Ne stvaraju nikakva korisnička prava trećeg lica.

Ako se ne pridržavate ovih uslova, a mi ništa ne preduzmemo odmah, to ne znači da se odričemo prava koja možda imamo (kao što je preduzimanje radnje u budućnosti).

Ako se ispostavi da nije moguće sprovesti određeni uslov, to neće uticati na ostale uslove.

Internet Partner
01.02.2018. godine
Beograd, Srbija

KategorijeGoogle+